Panda "Qingqing"

Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding