Young Panda--Cam A

Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding